۱۸ آذر ۱۳۸۷

لوازم آرايش

خوب، يك خسته‌ نباشيد به خانم‌هاي ايراني بدهكاريم كه توانستند يك مقام خوب براي كشورمان به ارمغان بياورند:
فكر مي‌كردم و البته الان هم بر اين عقيده هستم كه ميزان مصرف لوازم آرايشي خيلي بيشتراز مبلغ يك‌ ميليارد توماني است كه در اين خبر آمده است آدم‌هاي اطرافمان را كه مي بينم اعتقادم به كم بودن مبلغ عنوان شده زياد مي‌شود.