۱۲ آبان ۱۳۸۷

زندگي و ...

دو چيز در زندگي آدم‌ها اهيمت دارد، اول اينكه چگونه زندگي كرده‌اند و دوم آنكه چگونه مرده‌اند؟
هميشه فكر مي‌كنم آيا كساني كه چگونه زيستن را مي‌دانند آيا مي‌دانند چگونه بايد بميرند يا دانستن آنكه چگونه زندگي كنيم ربطي به چگونه مردن ما ندارد؟