۲۴ آبان ۱۳۸۷

رشته‌كوه البرز - دوهاله - 17 آبان 87


قله دو هاله با حدود 3500 متر ارتفاع از سطح دريا، روستاي مهران، طالقان