۱۲ مهر ۱۳۸۷

كفاره

ديروز در جلوي درب ورودي كارخانه 4 صندوق براي دريافت كفاره و از اينجور چيزها گذاشته بودند.

معني و مفهوم كفاره جالب است اگر به اندازه كافي پول داري و فرصت نداري كه خدا را پرستش كني مي‌تواني پولش را بدهي تا ديگران به جاي تو خدا را پرستش كنند. تازه امواتي كه در زمان حياتشان وقت نداشتند خدا را بپرسند پول مي‌دهند تا زمان مرگشان ديگران خدا را به جاي آنها پرستش كنند.
دلم به حال خودم مي‌سوزد وقتي كه مي‌بينم چه كساني و با چه طرز تفكري در اطرافمان زندگي مي‌كنند. نمي‌دانم چه زماني از دست اين داستان‌ها در اين مملكت راحت مي‌شويم.