۰۳ مرداد ۱۳۸۷

قدرت

اي‌ كاش قدري به اين جملات فكر مي‌كرديم:
قدرت، از بين بردن کسانی نيست که از وجودشان بيم داری. تحمل ايشان است. آزادي، اجازه جولان دادن به طرفدارانت نيست، باز کردن بند از دست و زبان مخالفان است.