۰۲ تیر ۱۳۸۷

حركات انتحاري توي كشورهاي دنيا به ويژه توي كشورهاي مسلمان زياد ديده مي‌شه و اين هم حركت انتحاري زنانه در عراق
تغيير پارادايم‌هاي ذهني افراد اصولاً كار مشكلي‌ست و به اين سادگي‌ها انجام نمي‌شود اما در خصوص حملات انتحاري داستان از پاردايم و اينجور چيزها مي‌گذرد و نمي‌دانم چه فعاليت‌هايي بر روي ذهنيات اين افراد انجام مي‌دهند و اگر سازمان‌ها اين روش را بلد بودند ديگر نگران جاري‌سازي ارزش‌هاي خود نبودند!!
والا من نفهميدم كه چه‌ جوري مي‌شه؟