۰۳ خرداد ۱۳۸۷

دوست عربي دارم كه متولد آبادان است و از آن ناسيوناليست‌هاي ايراني است و به طرز وحشتناكي ايران را دوست دارد، اما الان مي‌گويد كه به اين نتيجه رسيده است كه مردم خوزستان نبايد از ايران در جنگ دفاع مي‌كردند چرا كه وضع زندگي‌شان بعد از گذشت بيست سال از جنگ با روز اول فرق چنداني نكرده است و مي‌گفت الان عرب‌هاي خوزستان دوست دارند كه از ايران جدا شوند و اگر الان صدام به ايران حمله مي‌كرد مطمئناً مي‌توانست خوزستان را استان نوزدهم خود كند.