۲۲ فروردین ۱۳۸۷

چند تا لينك:

کابینه با ۱۰ کارمند
مکاشفات تاکسوی
يادش بخیر٬ زمانی که رئیس ناسا بودم

شما اين فرض را داشته باشيد كه من موافق پست‌هايي هستم كه بهشون لينك مي‌دم.