۱۸ فروردین ۱۳۸۷

یه روز یه اسبه زنگ می‌زنه به مسوول سیرک و به او می‌گوید دنبال کار می‌گرد. مسوول سیرک می‌پرسد: می‌توانی روی دو پایت راه بروی. اسب می‌گوید نه! مسوول سیرک می‌گوید می‌توانی از درون حلقه‌ی آتش بپری؟ اسب می‌گوید: نه! مسوول سیرک می‌گوید کاری برای شما نداریم و اسب سخن‌گو کاری گیرش نمی‌آید.