۱۴ فروردین ۱۳۸۷

بخش اول مقاله‌اي را خواندم از دكتر مشايخي با موضوع درآمد نفت و توسعه ايران كه در نوع خود خواندني است. چند موضوع در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است: اول اينكه با افزايش درآمد نفت ميزان پرسنل وزارت‌خانه‌ها افزايش زيادي يافته كه در اين مقاله به وزارت امور خارجه اشاره شده است و آمده است كه در نتيجه افزايش قيمت نفت تشکیلات دولتی توسعه یافته است، هم تعداد سازمان‌های دولتی افزایش یافته و هم هر یک از سازمان‌ها بزرگتر شده‌اند و موضوع دوم ايجاد سازمان‌هاي موازي مانند وزارتخانه‌هايي مانند مسکن، بازرگانی، تعاون و ارشاد و یا سازمان تبلیغات، کمیته امداد و بهزیستی را می توان از نوع سازمان‌های موازی نام برد که در همه کشورها وجود ندارد.