۲۰ اسفند ۱۳۸۶


من از آن روز كه در بند توام آزادم.