۲۹ بهمن ۱۳۸۶

دوري از كسي دوستش داريد، تبديل شدن او به نوعي نماد است. اين دوري مي‌تواند چند لحظه باشد،‌اما وقتي او را مي‌بينيم نماد مي‌شكند.