۲۵ بهمن ۱۳۸۶

اين عربستان سعودي هم براي خودش داستاني است، در خبرها هر چه گشتم نتوانستم بفهمم هيچ عربي به اين قانون اعتراض كرده است يا نه؟