۰۹ بهمن ۱۳۸۶

داشتم جدول روزهاي جشن و شادي را در ايران باستان مي‌ديدم حداقل يك ماه جشن و شادي. آنقدر بدبختي و مصيبت و عزاداري در اين مملكت ديده‌ايم كه برايمان باور كردني نيست كه در يك سال مي‌توان يك ماه جشن و شادي داشت. البته در اين مملكت فقط مسلمانان نيستند كه چنين احساسي دارند چرا كه زرتشتيان كنوني ايران نيز حال و روزشان خيلي بهتر از مسلمانان نيست.