۰۳ بهمن ۱۳۸۶

رنج دشوار است
و رنج بی عشق دشوار
و عشق بی رنج ناممکن
و عشق دشوار است.